Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Varning för Richard Florida-sjukan i Svenska kommuner | Main | Lite experimenterande... »
tisdag
maj292007

Krönika om tunneln genom Hallandsåsen

Ännu en orealistisk idé lanseras i en LNB-krönika: Nu senast att tunnelbygget genom Hallandsåsen bör avbrytas och göras om till en utställning med public choice-tema.

Notera även Anne Lindén som skriver bra om "sociala turister".

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Genialt perspektiv på krönikan om Hallandsåsen. :)
29 maj | Unregistered CommenterErik

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.