Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Krönika om klassamhället | Main | Mäklare i Malmö/Lund respektive Stockholm »
tisdag
maj082007

Clintons välfärdsreformer i Sverige?

Gårdagens konferens hos ekonomiska rådet gav en del idéer. Det är i sig intresant att det ordnas en konferens om problemen att ta sig från socialbidrag till arbete, och att konferensen ägnades erfarenheter från USA och UK  av olika varianter på negativa inkomstskatter (typ EITC) som skapar kraftiga arbetsincitament för de allra fattigaste.

Frågan är bara hur Clintons framgångsrika welfare-reforms ska översättas till svenska förhållanden.

En lärdom som framkom var att reformerna fungerar endast om det är helt trovärdigt att bidragsförsörjning som alternativ till arbete är tidsbegränsad. I USA är detta lätt uppnått. I Sverige är det desto svårare.

Enligt regelverket ser det numera ut som om socialbidraget kan dras in, när mottagaren tackar nej till ett erbjudet arbete. Och så kanske också sker, under en månad. Men när vederbörande kommer tillbaka märkbart magrare?

Något liknande gäller akassan, där det formellt sett finns en bortre tidsgräns - men de flesta räknar med att rätt typ av arbetsmarknadspolitisk åtgärd också ger rätt till fortsatt ersättning av något slag.

Den svenska välfärdsstaten är helt enkelt inte trovärdig när den försöker säga till sina medborgare 'är du inte beredd att ta vilket jobb som helst, blir det inga mer bidrag'.

Den svenska välfärdsstaten kan dock skapa nästan lika kraftiga arbetsincitament genom att säga till den som saknar försörjning att de för att få fortsatt stöd måste deltaga i en kurs/sysselsättningsprojekt som är så tråkigt och meningslöst att vedebörande blir beredd att ta precis vilket jobb som helst.

Det hotet skulle sannolikt upplevas som oerhört trovärdigt och sannolikt. Den tanken ger onekligen jobb- och utvecklingsgarantin en ny klang.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Nog skulle det vara roande om (m) anammade det demokratiska partiprogrammet? Jag skulle tro det är en hel del till höger om moderaterna, och vart skulle (s) sedan vända sig?
8 maj | Unregistered CommenterTom

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.