Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Acemoglu om möjligheterna till demokrati i Irak | Main | Tännsjö har ganska rätt om välfärdsstaten »
onsdag
jun062007

Servar tennisspelare optimalt?

_39138022_mcenroe_match_al270.jpgI den klassiska Wimbledon-finalen mellan Borg och McEnroe 1980, vann Borg 81 procent av sina servepoäng på lika-sidan om han servade till vänster - men bara 63 procent när han servade till höger.

Likförbaskat servade han till höger mycket oftare.

Som framgår av tabellen nedan är Borg dock ett sällsynt undantag: Tennisspelare är generellt mycket bra på att spela den optimala blandade strategin.

365946-856610-thumbnail.jpg

(tabell ur senaste American Economic Review (!) på tips från Henrik)

(Som vi vet, vann Borg ändå.)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.