Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Massor av tips | Main | Skäl att lägga ned Uppsala universitet? »
onsdag
aug222007

Kan obligatoriska socialförsäkringar vara Paretoförbättrande?

Roger D. Congleton har nyss publicerat en artikel med följande abstract:

 

This paper investigates whether individuals might voluntarily join and remain members of a state in which high levels of social insurance are provided. That is to say, are there plausible circumstances in which a social welfare state can be regarded as ``liberal'' in the sense that it has the universal support of its citizens? As a point of departure, the paper demonstrates that risk-averse individuals in a setting of substantial income or health uncertainty will voluntarily join private income-security clubs. Private income-security clubs, however, cannot be entirely voluntary because they must solve the problem of adverse selection, as with entry or exit fees. The paper demonstrates that individuals may opt for governmental provision of income security services, when there is uncertainty about the quality of private club services, because naturally high exit costs allow national governments to economically address the problem of adverse selection. The analysis also suggests that liberal income security programs may have constitutional or quasi-constitutional status because of the nature of the long-term nature of the insurance contract.

Intressant, dels för att detta egentligen inte är något nytt, och dels för att vissa libertarianska ekonomer fortfarande inte köper argumentet. På marginal revolution ifrågasätts ofta adverse selection-argument.

Som jag ser det, orsakas mycket förvirring i debatten när debattörer går från teori till empiri: Det faktum att obligatoriska socialförsäkringar kan vara paretoförbättrande jämfört med en marknadslösning, betyder inte att alla faktiskt är det.

Källa: Congleton, Roger D. 2007. "On the Feasibility of a Liberal Welfare State: Agency and Exit Costs in Income Security Clubs." Constitutional Political Economy 18:145-159.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Får väl passa på att marknadsföra det här då:

http://hassler-j.iies.su.se/MacNord/papers/Rendahl.pdf

Säg gärna vad ni tycker (konklusionerna (i synnerhet tredje paragrafen) verkar reta upp många som har liberalism i ryggraden (som jag!)).
22 aug | Unregistered Commenterpontus
Hm... entry och exit fees låter som ett synnerligen dåligt sätt att råda bot på adverse selection, så finns det skäl att ta herr Congletons övriga iakttagelser på allvar?
24 aug | Unregistered CommenterMartin
"Som jag ser det, orsakas mycket förvirring i debatten när debattörer går från teori till empiri: Det faktum att obligatoriska socialförsäkringar kan vara paretoförbättrande jämfört med en marknadslösning, betyder inte att alla faktiskt är det."

Och det är väl hela nationalekonomins problem. Nationalekonomer har en massa modeller men ingen särskild god uppfattning om när de olika modellerna är tillämpliga.

För övrigt tror jag detta problem borde diskuteras mer under grundkurserna. Visst säger man att modellerna utgör approximationer av verkligheten, men man ärdålig på att ge en uppfattning om hur bra approximationen är. Avviker ett pris vanligtvis med 1%, 10% eller 50% från marginalkostnaden? Svaret på den frågan lär du inte hitta i någon NEK-bok.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.