Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Axess - för dammiga högerakademiker? | Main | Bloggtips: Jacob Christensen »
tisdag
sep042007

Varför är tilliten högre i jämlika samhällen?

Inom tillitsforskningen tycks ett stabilt resultat vara att låga inkomstskillnader samvarierar meds hög tillit. Frågan är vad detta samband beror på. Henrik Jordahl har ett nytt wp som diskuterar frågan. Så här ser sambandet ut
365946-1011374-thumbnail.jpg
Trust är andelen som anser att "most people can be trusted" (antar jag, wp är inte glasklart vad jag kan se), inequality är ginikoefficienten*100 (för disponibel, brutto, konsumtion och utgifter blandat).

Jordahl går igenom fyra tänkbara förklaringar:

I forskningslitteraturen finns flera förslag på sociala mekanismer som skulle kunna förklara det negativa sambandet mellan inkomstskillnader och tillit. Förslagen kan delas in i fyra grupper: sociala band (eller nätverk), slutsatser om sociala relationer (att se ojämlika inkomster som ett tecken på oärligt beteende), ekonomiska konflikter och värdering av tid. Sociala band är den mekanism som bäst stämmer överens med de empiriska studierna på området. Det empiriska stödet för de andra tre mekanismerna är svagare.
Förklaringen sociala band (social ties) är idén att vi är mer benägna att lita på dem som är mer lika oss själva, inklusive likhet i inkomstdimensionen.

Pappret har en sektion om kausalitet, i vilken försiktigt antyds att instrumentvariabelanalys ger vid handen att sambandet faktiskt går från jämlikhet till tillit. (Jag är likväl inte helt övertygad...). Pappret ger hur som helst en mycket bra introduktion till ett spännande forskningsfält.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Intressant att en majoritet anser att "most people can be trusted" endast i sju eller åtta länder. De som svarade ja på frågan i resten av världen borde alltså kategoriseras som vad som tekniskt kallas "suckers".
4 sep | Unregistered CommenterTom
Frågan är bara om man kan lita på deras svar.
4 sep | Unregistered CommenterMartin
Ja, det här var intressant, ny litteratur för mig. Vad är grejen med Iran - någon?
4 sep | Unregistered CommenterAndreas J
Tom,

Ar det inte i linje med det empiriskt belagda fenomenenet om individers "overconfidence" till sig själva?

Martin, vi är ju svenskar.
4 sep | Unregistered CommenterAndreas J
Hmm, undrar om det här kan bli vänsterns nästa argument mot kapitalism och för den utjämnande välfärdsmodellen? Nu när det inte gick så bra med lyckoforskningen.
7 sep | Unregistered CommenterMarcus
Det här är intressant - tack för ett riktigt bra inlägg!

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.