Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Bra för Sverige | Main | Debatt om kunskapsfabriken i p1, OBS »
onsdag
jan302008

"Tillståndsbyråkrati" som miljöhot

I nya Fokus finns ett intressant reportage om nya energikällor: Vindkraft, vågkraft och solkraft. Intressant nog tycks det till stora delar vara regleringar som hindrar dessa från framgång. Artikeln myntar till och med ett nytt (?) ord: tillståndsbyråkrati.

För även om forskarna i Uppsala skulle lyckas med precis allt såstyrs expansionen av vågkraftsanläggningar ändå i slutänden av densvenska tillståndsbyråkratin.– I dag är det en lång process i Sverige där beslut kan överklagas iflera instanser. Fortsätter de här sega processerna kan det bli väldigtsvårt att bygga ut i snabb takt, medger Billy Johansson.

Även för vindkraften är tillstånden ett stort problem: Folk är för vindkraftverk, men vill inte ha dem i närheten (NIMBY). Kanske borde minskad tillståndsbyråkrati vara ett inslag i alla partiers miljöpolitik?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Jag läste för några månader sedan att om man vill ansluta ett vindkraftverk med en effekt på över 1000 kW (har jag för mig att det var) till det allmänna elnätet så behövs ett par extra rundor hos länsstyrelsen. http://www.bd.lst.se/publishedObjects/10000872/vind.pdf
Det uppmuntrar ju inte precis till att försöka öka verkningsgraden på kraftverken. Snarare blir det en massa strypta kraftverk strypta till 1000 kw som egentligen hade kunnat leverera mer. Lysande.
30 jan | Unregistered CommenterJohan Folin
Grunnade ett tag på vad första termen i rubriken innebar innan jag bestämde mig för att läsa vidare...
du bor mitt i vasastan, så det kan nog bli svårt även vid radikalt minskad tillståndsbyråkrati

kära message author, stavfelet är nu rättat. tack för att du läste vidare ändå!
30 jan | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.