Senaste poster
Populära
Google Scholar
« "Tillståndsbyråkrati" som miljöhot | Main | Vart går socialdemokratin: Dimman skingras? »
onsdag
jan302008

Debatt om kunskapsfabriken i p1, OBS

OBS i p1 har en debattserie om kunskapsfabriken, med en del kul inlägg (exempelvis Lena Halldenius som vågar antyda att humanisterna gnäller för mycket). Själv hakar jag idag på med att propagera en smula för marknadstänkande som alternativ till att centrala byråkrater definierar hur kvalitet ska mätas.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.