Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ännu mer briljant public service-journalistik | Main | Vad är så hemskt med Paul Krugman? »
torsdag
okt232008

Anders Borg hade bäst koll på konjunkturen?

Riksbanken sänker reporäntan 0,5 procentenheter - till 3,75%.

Någon som minns ränteprognosen som Anders Borg gjorde i september? Den förbryllade många, och dömdes ut som ansvarslös av Thomas Östros. Men Borg hade uppenbarligen större koll på läget än självaste Riksbanken.

Östros var dock inte helt ute och cyklade:

Enligt Thomas Östros betyder den lägre reporänteprognosen "antingen att Anders Borg försöker  påverka Riksbanken i ett pressat läge eller att konjunkturen är sämre än man trott".

http://www.sr.se/Diverse/AppData/isidor/files/88/5243.jpg

Därmed inte sagt att Riksbanken någonsin skulle erkänna att förra höjningen var ett misstag - men i bullret av finanskrisen passar de uppenbarligen på att krångla upp foten ur klaveret i hopp om att ingen ska höra.

Man får hoppas att ingen var dum nog att följa Göran Perssons bisarra råd till svenska folket att alltid ha helt bunden ränta på sitt bolån i TV nyligen (varning: intervjun med Persson drar igång direkt när du klickar på länken)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.