Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Cutler om cancerbekämpningens ekonomi | Main | Ray Kurzweil vs Bruce Sterling om singularity. Med mera. »
tisdag
dec162008

Ännu en bloggnyhet...

Det här att använda bloggen som ett anteckningsblock, diskussionsforum och debattartikelsubstitut har sina sidor. Nästan enbart positiva.

Men. Ibland får jag lust att skriva något om tennis. Eller bra matställen i västra hamnen. Eller vilken American Trilogy-version som egentligen är den bästa. Eller något snällt om mina vänner. Eller något konstruktivt kritiskt om SJ.

Och trots att det är här bara min blogg, händer det att jag låter bli. Det känns nämligen som om de personer som ger finfina synpunkter på mina idéer om budgetneutrala sätt att implementera friåret i pensionssystemet, inte nödvändigtvis är intresserade av bästa matstället i Southfields.

Och eftersom mitt användande av etiketter ballade ur på ett tidigt stadium (allting är ju både "samhälle och politik" och "lite väl akademiskt", medan nästan inget numera är "alldeles för internt") löses det hela med en egen journal för dylikt: www.andreasbergh.se/liv

Så kan folk ställa in sina rss-läsare på de vanliga nationalekonomiska nörderierna, eller på nörderier i största allmänhet.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (2)

Bästa versionen är tveklöst Manowars från Warriors of the World, 2002 :-)
17 dec | Unregistered CommenterTomas
"This journal does not yet contain any entries. " Hmmm... :-P

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.