Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Nu blir det reklam... | Main | Ännu en bloggnyhet... »
onsdag
dec172008

Cutler om cancerbekämpningens ekonomi

Sedan mitten på 90-talet dör allt färre i cancer - ett klart trendbrott. I senaste Journal of Economic Perspectives diskuterar David M Cutler vad det beror på.

(Artikeln är extremt välskriven och relativt lättillgänglig. Ett måste på kurser i hälsoekonomi!)

Cutler visar att förbättringen huvudsakligen beror på ändrad livsstil (ffa minskad rökning) och tidigare upptäckt (Cancer som upptäcks tidigt är oftast hanterbar. Cancer som blivit metastasisk är hopplös).

Bäst blir det när Cutler diskuterar kostnadseffektivitet. Mycket pengar läggs på behandling och medicinering - men det har haft mycket blygsamma effekter. Förväntad livslängd efter diagnosticerad lungcancer/annan tobaksrelaterad cancer var exempelvis 1.8 år 2004 - oförändrat sedan 1990.

Däremot kan man sänka risken att drabbas till en bråkdel genom att inte röka och äta ordentligt med grönsaker.

När det gäller prostatacancer han man lyckats öka den förväntade livslängden efter diagnos marginellt - till en kostnad av 400 000 dollar per vunnet levnadsår. Fritt fram att göra en feministisk-utilitaristisk analys för den hugade!

Även screening tas upp i artikeln, dock utan att diskutera den kanske största nackdelen: Risken för falska positiva utfall. Om cancer är mer sällsynt än vad screeningtekniken är exakt, kommer betydande oro att skapas när folk som inte har cancer felaktigt testar positivt (minns Bayes teorem).

Således: Chokladcigaretter och grönsaker är nog inte så dumt. Notera dock att riskökningen vid rökning varierar med hur mycket man röker (fotnot a i tabellen nedan)

Källa: Cutler, David M. 2008. "Are We Finally Winning the War on Cancer?" Journal of Economic Perspectives, 22(4): 3–26.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Grönsaker :C
17 dec | Unregistered CommenterTomas
Det bor tillaggas att den federala budgeten i USA ar dubbelt sa hog per avliden i brostcancer som for prostatacancer. Det kan ju i alla fall bli en fotnot i det feministiska masterverket!
21 dec | Unregistered Commenterpontus
Minskningen kan knappast förklaras med minskad rökning, som ju är ett mycket sentida fenomen. Vad gäller t ex lungcancer så utvecklar man den inte förrän i 60-års-åldern. De som dog i lungcancer 1995 var alltså födda 1935 eller tidigare, började kanske röka på 50-talet eller tidigare, och levde merparten av sina rökande liv i en kultur som var betydligt vänligare inställd till rökning än den vi har idag. Hände månne något annat på 50-talet som kan förklara minskningen av lungcancerfall 40 år senare? Ja, filtercigaretten introducerades och blev populär.
23 dec | Unregistered CommenterBaphomet
@pontus: en fotnot till fotnoten kan ju då utröna hur mycket som är bröstrekonstruktion, och för vem den görs :-)
27 dec | Unregistered Commenterbergh
Filtercigaretten spelar säkert roll, men nämns inte i artikeln (om jag minns rätt).

Dock har trenden nyligen vänt, och dödlighetsminskningen accelererar, vilket stämmer med att minskad rökning syns med fördröjning i statistiken
27 dec | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.