Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Nog med sandlådefasoner mot Norberg | Main | Attila »
tisdag
feb122008

Reformdiskussion på Timbro

Torsdag 21 februari kl 1830 dryftar jag Sveriges framtida reformstrategi med hr Munkhammar på Timbro. Tips på vad som bör sägas, tages tacksamt emot!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Har du (eller annan bloggbesökare) läst The Guide to Reform? Den har hamnat på min läslista, men jag är inte där ännu. Den utlovade slutsatsen låter som en sådan man vill höra mer om, men hur sund är metodologin bakom? Jag hoppas att den inte bygger på vanligt historieberättande om best practices: Så här gjorde de som lyckades, alltså var det /därför/ de lyckades.
12 feb | Unregistered CommenterPeter S-W
Halvvägs igenom The Guide to Reform får jag säga att den bygger på vad du kallar "best practices". Jag ser det däremot inte som något problem, bokens syfte är ju faktiskt att belysa regeringar (i OECD-länder) som reformerat (i liberal rikting), och blivit omvalda.

Målgruppen är utryckligen politiker i första hand, alltså kan du inte förvänta dig någon djupgående akademisk tillväxtstudie baserad på diverse invecklade modeller. En sådan bör dock bekräfta vad Munkhammar lägger fram. Självklart är det inte några helt vattentäta strategier, utan just en guide.

Till Andreas:

Jag har inga direkta tips, men har du någon information om tillställingen kommer att spelas in? Det vore ju tråkigt om bara 08:orna får ta del av vad jag tror blir en väldigt intressant diskussion.

13 feb | Unregistered CommenterBjörn
Björn, jag har fått intrycket att de spelar in oftare än de lägger ut inspelningen på nätet. Jag tror det är Hans på Timbro man ska prata med...
14 feb | Unregistered Commenterbergh
Du ska prata om reformer på Timbro? Är det inte ganska uppenbart att du ska säga att avregleringar och skattesänkningar är bra i största allmänhet och att tricket egentligen bara är att få väljarna att gå med på det? ;)
17 feb | Unregistered CommenterNils
Jag har tuggat mig genom Munkhammars bok och det är ingen kioskvältare: en del anekdoter och det framkom inget nytt direkt. Hans idéer var tydliga från början och de små invändningar mot hans tankar nämns mycket kort och bemöts ännu kortare. Dessutom är den väldigt lite vad den säger sig vara (en handbok för hur man reformerar och väljs om) och väldigt mycket en resuméartad historiebok över OECD post -90. Men ändock läsvärd.
17 feb | Unregistered Commentercalle

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.