Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Högkonjunktur för svenska NEK-bloggar? | Main | Nytt LIS-interfejs med ojämlikhetsdata »
fredag
feb222008

Ändrat medielandskap

Nog har samhällsdebatten blivit bättre av bloggarnas tillkomst? Papperstidningarna har inte längre monopol på att distribuera texter. Anders Mildner på Sydsvenskans kulturblogg skriver träffande angående Schottenius artikel om Johan Norberg:
För tio år sedan hade en sådan text haft möjlighet att vara sista ordeti diskussionen. I dag är det lätt att se att retoriken faller platt,alldeles oavsett var man står i sakfrågan. Mediernas roll är intelängre att leka mötesordförande och sätta streck i debatten.
På nolltid har det dessutom skapats en blogg där folk kan lägga ut de brev de skriver till DN: öppna brev till dn
Bloggandet har dessutom öppnat upp för en helt ny typ av satir: På ovannämnda sajt finns ett brev från en viss Kurt G Rantzén:
1. Du skall be om ursäkt till mig och Johan Norberg
2. Du skall i Dagens Nyheter införa en rättelse angående de åsikter somtillskrivs Norberg.
3. Du skall läsa och recensera Norbergs böcker
4. Så snart vi liberaler har något intressant att tillföra samhällsdebatten, skall ni se till att vi får rikligt utrymme i era spalter.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Satir är gräsrötternas och de nedtrycktas medel för att förlöjliga makten. Rantzén är ungefär lika rolig som de tidningar som i Sovjet förlöjligade oppositione.
22 feb | Unregistered CommenterErik
Wow, Erik... Det var nog det präktigaste självmål jag någonsing begapat!
22 feb | Unregistered CommenterMarcus
Att signaturen "Erik" är bluff har vi ju avslöjat för länge sedan, men vet vi verkligen med säkerhet att Rantzén är parodi? Är Stael von Holstein också parodi i så fall? Jag trodde faktiskt att han fanns på riktigt. Och Dick Erixon?
22 feb | Unregistered CommenterJohan
Kurt G Rantzén är ju fantastiskt rolig! Men Erik verkar vara ett tråk.
22 feb | Unregistered CommenterTomas
Cars and houses are quite expensive and not everybody can buy it. However, <a href="http://lowest-rate-loans.com/topics/home-loans">home loans</a> was invented to support different people in such kind of hard situations.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.