Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Ändrat medielandskap | Main | Kan fri invandring och generös välfärdsstat kombineras? »
torsdag
feb212008

Nytt LIS-interfejs med ojämlikhetsdata

Såg nyss att Luxembourg Income Studies har ordnat ett trevligt interfejs för Gini-koefficienter, fattigdomskvoter med mera, alla baserade på disponibel inkomst enligt deras egen ekvivalensskala. Så nu går det lätt att slänga ihop diagram av det här slaget:365946-1358695-thumbnail.jpg

(Gini för disponibel inkomst, Sverige och USA över tiden)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.