Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Lästips för solskenet | Main | Uppsatstävling om äganderätt »
måndag
apr142008

Högre och mer jämlik tillväxt med demokratiska presidenter i USA?

Dani Rodrik är eld och lågor över nedanstående diagram:

Som synes Bilden är dåligt inskannad, men den visar att för tidsperioden 1948-2005 har inkomsttillväxten under demokratiska presidenter varit "pro-poor" medan tillväxten under republikanska presidenter har varit "pro-rich". Som väntat, alltså.

Desto intressantare att tillväxten för alla grupper varit högre under demokratiska presidenter. Den som inte bryr sig om fördelningen, utan främst vill att alla ska få det bättre, bör alltså vara mer nöjd med demokratiskt styre i USA.

Diagrammet är från en ny bok av Larry Bartels, och Rodrik verkar mena att han korrigerat för andra tänkbara förklaringar (såsom konjunktursvängningar) så noga att man kan dra slutsatsen att demokratiska presidenter skapar bättre inkomster för alla.

Även om man inte går så långt är det intressant att notera att tillväxt som minskar de relativa klyftorna mycket väl kan vara minst lika hög som tillväxt som ökar klyftorna - även i USA!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Det finns en rolig variant av de där siffrorna där han har brutit ut valår. Lite annorlunda resultat.

http://www.washingtonmonthly.com/archives/individual/2005_05/006282.php
15 apr | Unregistered CommenterPoP
Kul! Där finns även diagrammet ovan i bättre kvalitet. Någon som orkar göra detta för Sverige?
15 apr | Unregistered Commenterbergh
Jag har nyss börjat läsa din bok DKVS! Mycket spännande!

Har dock ett tips: Byt omslag (så kommer den att sälja tusen gånger bättre än vad den redan verkar göra).
15 apr | Unregistered CommenterAugust T-W
Tack August! Använd gärna diskussionstrådarna här

http://berghsbetraktelser.squarespace.com/diskutera-dkv/

för eventuella synpunkter när du läser, jag tror du har mycket klokt att säga.

Mitt nya förlag har lovat att andra upplagan kommer att ha ett mycket snyggare omslag. jag tycker dock det nuvarande är fint (ehuru jag är ingen stor estet)
16 apr | Unregistered Commenterbergh
Borde inte kongressens färg också tas med i ett sådant diagram? Det är väl de som beviljar pengarna?

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.