Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Är vänstern ointresserad av nationalekonomi? | Main | Högre och mer jämlik tillväxt med demokratiska presidenter i USA? »
söndag
apr202008

Lästips för solskenet

Åter från välfärdsstatskonferens i Zagreb, tillbringades förmiddagen i västra hamnens solsken tillsammans med bloglines och Fokus. Det renderade följande lästips:

Slutligen: Katrine Kielos (av alla) får mig att tro alliansen kanske inte är helt chanslös i nästa val, trots allt.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.