Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Är vänstern ointresserad av nationalekonomi? | Main | Högre och mer jämlik tillväxt med demokratiska presidenter i USA? »
söndag
apr202008

Lästips för solskenet

Åter från välfärdsstatskonferens i Zagreb, tillbringades förmiddagen i västra hamnens solsken tillsammans med bloglines och Fokus. Det renderade följande lästips:

Slutligen: Katrine Kielos (av alla) får mig att tro alliansen kanske inte är helt chanslös i nästa val, trots allt.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.