Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Istället för fotboll... | Main | European Economic Review »
måndag
jun162008

Almedalsbloggen

Då var den lanserad - Almedalsbloggen - där jag även i år kommer att medverka som nationalekonom och någorlunda erfaren almedalsbesökare.

I år är bloggen större och häftigare än någonsin, med massvis av hippa skribenter. Dessutom är den rosa.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.