Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Hushållen blir rikare men mindre beroende av offentlig sektor | Main | att tolka ekonometriska resultat om rättssystemets betydelse »
torsdag
jul312008

Lästips i superhettan

  • Dennis har läst och funderat kring David Eberhards bok I trygghetsnarkomanernas land, som jag läste i vintras.
  • Mer politiskt inkorrekt diskussion kring IQ i olika akademiska ämnen hos Niclas.
  • PSW om forskning kring varför folk ger blod.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.