Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Har bostadsrättspriserna nått taket nu? | Main | Lästips i superhettan »
fredag
aug012008

Hushållen blir rikare men mindre beroende av offentlig sektor

Ett ganska intuitivt mått på statens inblandning i människors ekonomi är transfereringarnas andel av hushållens disponibla inkomst.

Den har minskat rejält sedan 1993 som en effekt av fallande arbetslöshet, men det kraftiga fallet 2007 och 2008 torde vara en direkt effekt av regeringens skatte- och bidragspolitik.


Hushållens disponibla inkomster fortsätter för övrigt öka i hyfsad takt, trots allt tal om lågkonjunktur och kris:

Disponibel inkomst, real procentuell förändring:

2004 1.3%
2005 1.2%
2006 2.6%
2007 4.3%
2008 2.9%
2009 2.6%
2010 3.0%

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Ursäkta men borde det inte vara "och" istället för "men" i din rubrik. Det känns väl ganska intuitivt och naturligt att man blir mindre beroende av offentlig sektor när man blir rikare?
1 aug | Unregistered CommenterEmil
Du inser att 2004, 2005, så var det lågkonjunktur, och 2006 började lågkonjunkturen ebba ut och gå upp i en högkonjunktur.

Du som läst ekonomi vet säkert vad en högkonjunktur är och inser att det är rimligt att anta att ökningar i ekonomin är väldigt beroende av dessa...Varför har du inga siffror länge bak än 2004?
2 aug | Unregistered CommenterErik Thor
ja, det inser jag. det är ren lathet att jag inte gjorde ett diagram med en lång tidsserie, men vänta bara...!
2 aug | Unregistered Commenterbergh
Glädjande att denna indikator rör sig nedåt, men det är för mig slående siffror som det rör sig om. En hel tredjedel av disp.ink kommer via offentliga transfereringar i Sverige. Det är inte utan att man(..jag) undrar: Hur står det till i andra ekonomier?
18 aug | Unregistered CommenterPatrik

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.