Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Gästforskare Wolfers om sina intryck från Stockholm... | Main | Hushållen blir rikare men mindre beroende av offentlig sektor »
fredag
aug012008

Har bostadsrättspriserna nått taket nu?

Bostadspriserna har stigit länge nu. Men nu - till skillnad från några år sedan finns det skäl att ana en stabilisering.

Orsak: Hushållens ränteutgifter som andel av disponibelinkomsten har ökat rejält de senaste åren, och är nu åter kring 7 procent:


Notera dock att vi inte är på historiskt orimliga nivåer - inte mycket tyder på att nuvarande prisnivå skulle vara en bubbla.

Den senaste statistiken visar mycket riktigt att prisökningarna tycks ha avstannat.

För Stockholms län är det +8 procent mellan april och juni i år, men för staden är det faktisk -4! (Allt enligt maklarstatistik.se).

För riket är det -3 procent juli -07 till juni -08, och ingen förändring alls mellan april och juni.

-------
Disclaimer: Jag har precis minskat mitt bostadsrättsinnehav med 38 kvm. Det kan ju ses som ett tecken på att jag faktiskt lever enligt min egen analys, men det kan ju lika gärna vara så att jag totat ihop analysen för att övertyga mig själv om att jag sålde vid exakt rätt tillfälle...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Intressant, men bostadsmarknaden är komplex - det handlar ju också om demografiska variabler (mindre barnkullar på 80-talet än på 70-talet borde ge lägre efterfrågan på mindre innerstadslägenheter, många småbarnsfödsar borde ge högre efterfrågan på flerrumslägenheter i närförorter, 40-talister som inte vill bo kvar i villan efter pensionen borde kunna påverka efterfrågan på större lägenheter i nya hus med bra lägen, osv.)

Om det nu är så att inflationen faller tillbaka när oljepriserna dämpas så kanske räntorna sänks igen och då finns det åter utrymme för ökade priser utan att mer av disponibla ikomster måste användas (jfr. http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleId=2008\08\05\294766&SectionId=Ettan) .

På samma sätt kan Anders Borgs flaggning för ytterligare expansiva åtgärder i budgeten ge nettoökning av disponibla inkomster. Och, även om arbetslösheten i Sverige stiger något så gäller det knappast för individer som köper bostadsrätter i Stockholms innerstad (däremot för västsvenska bilarbetare som köper villa i Uddevalla).

Jag tror att det fortsätter uppåt, men kanske på en nivå av 4-5% per år, så länge som det är underskott på bra lägen och taskiga kommunikationer kring Stockholm.
5 aug | Unregistered CommenterLeffe

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.