Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Mer från EEA: James Heckman om arv, miljö och sociala problem | Main | När är teoretiska modeller användbara? »
fredag
aug292008

Anders Borg (m) vs Monica Green (s) i riksdagen

Jag menar att alla de reformer som byggdes upp från 1970-talet har varit bra för Sverige.
Monica Green (s) tar i lite väl mycket, debatterandes Sveriges ekonomiska historia med finansministern i kammaren. (anförande 93 i 15 § Svar på interpellation 2007/08:814 om synen på svensk ekonomi i ett historiskt perspektiv)
PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Hysteriskt roligt, framförallt det här uttalande av Borg:
"Detta är standardbeskrivningen av svensk ekonomisk historia som undervisas på samtliga svenska universitet och förhoppningsvis också i gymnasieskolorna. "

Synd att de inte klarar av att föra ut sådana här debatter på ett bredare plan bara...
29 aug | Unregistered CommenterEmil

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.