Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Mer från EEA: James Heckman om arv, miljö och sociala problem | Main | När är teoretiska modeller användbara? »
fredag
aug292008

Anders Borg (m) vs Monica Green (s) i riksdagen

Jag menar att alla de reformer som byggdes upp från 1970-talet har varit bra för Sverige.
Monica Green (s) tar i lite väl mycket, debatterandes Sveriges ekonomiska historia med finansministern i kammaren. (anförande 93 i 15 § Svar på interpellation 2007/08:814 om synen på svensk ekonomi i ett historiskt perspektiv)
PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Hysteriskt roligt, framförallt det här uttalande av Borg:
"Detta är standardbeskrivningen av svensk ekonomisk historia som undervisas på samtliga svenska universitet och förhoppningsvis också i gymnasieskolorna. "

Synd att de inte klarar av att föra ut sådana här debatter på ett bredare plan bara...
29 aug | Unregistered CommenterEmil

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.