Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Anders Borg (m) vs Monica Green (s) i riksdagen | Main | Om "the World is flat" av T Friedman »
torsdag
aug282008

När är teoretiska modeller användbara?

Är på konferens, denna gång med European Economics Association. Som första session valde jag en om högre utbildning, där ett papper i sin titel ställde en fråga:
Leder terminsavgifter till fler studenter och högre undervisningskvalitet?
Detta lät ju onekligen intressant. Väl där visar det sig att frågan analyseras helt teoretiskt, i en OLG-modell med konstant arbetsutbud och homogena agenter.

Suck.

Någon kanske nu skyller på de teoretiska modellerna. Men modeller kan vara användbara. OLG (overlapping generations) modellen är till exempel högst användbar om man vill tänka systematiskt kring pensioner, livscykelomfördelning och befolkningstillväxt.

Jag är dock inte övertygad om att OLG-modellen är lämplig för att analysera effekten av terminsavgifter. Och trots att författaren hade 30 minuter på sig, ägnade han inget av tiden åt att övertyga mig om att verktyget var det rätta.

Slutsatsen i pappret? Ingen aning - jag slutade lyssna.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.