Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Tillväxt beror både på hur mycket vi jobbar och hur produktiva vi är | Main | Tillväxt och inkomstfördelning i hela världen »
söndag
aug312008

Norberg, Reinfeldt och Clinton - en liten sakupplysning

Ett förnumstigt påpekande i brist på kommentarsfält hos herr Norberg:

Johan påpekar (korrekt) att Reinfeldt tydligen minns fel om Clintons fras mend it - don't end it, som yttrades om affirmative action - inte om välfärdstaten, vilket Reinfeldt verkar ha fått för sig.

Däremot sade Clinton att han skulle
end welfare as we know it.
OBS: Termen welfare här syftar dock på den amerikanska motsvarigheten till socialbidrag, inte på den allmänna termen välfärd (eller välfärdsstat), som en svensk lätt kan tro.

Känner man inte till detta, framstår Reinfeldts miss (och Clintons radikalitet) som betydligt större än de var.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Det har du alldeles rätt i Andreas, men jag utgår från att de flesta har koll på detta. Eftersom jag också noterar att Clinton i praktiken gjorde det han utlovade borde det framgå än tydligare - ingen tror väl att Clinton avskaffade den amerikanska välfärdsstaten...
En intressant fråga är vad som kom först, welfare state eller välfärdsstaten. För om det är så att uttrycket är engelskt från början så är översättningen till svenska en ganska bra begreppsstöld. För visst låter "välfärdsstaten" som något betydligt trevligare än "socialbidragsstaten"?
1 sep | Unregistered CommenterTomas
Thomas

Det engelska uttrycket är först:

Lord Beveridge lanserade idéen om en "welfare state" för att bemöta den tyska "warfare state". Lär ju ha varit någongång runt 1940, vilket klart är innan vi svenskar pratade om välfärdsstaten.
1 sep | Unregistered CommenterJFE

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.