Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Norberg, Reinfeldt och Clinton - en liten sakupplysning | Main | Mer från EEA: James Heckman om arv, miljö och sociala problem »
lördag
aug302008

Tillväxt och inkomstfördelning i hela världen

Papper: Income Distribution Dynamics and Pro-Poor Growth in the World from 1970 to 2003

Inkomsttillväxten i hela världen mellan 1970 och 2003 har varit hyfsat "pro-poor", dvs framför allt gynnat fattiga: Mellan percentil 8 och 63 har köpkraften ökat mer än genomsnittet (som är runt 2 procent årligen, det horisontella strecket i figuren nedan).Det vertikala strecket är den absoluta fattigdomen (2 köpkraftsdollar) 1970 då otroliga 43% av jordens invånare låg under denna gräns (enligt beräkningar i pappret ovan). 2003 är samma siffra 14 %.

Mönstret varierar dock enormt mellan olika regioner: I västvärlden har tillväxten gynnat de rikaste och de allra fattigaste relativt mer.

Men i Afrika söder om Sahara går det inte bra alls - endast eliten gynnas, medan de fattigaste släpar efter.

Relaterat: Johan Norberg om hur fattigdomsminskningen påverkas av nya fattigdomsdefinitioner (den kvarstår).

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Ett intressant resultat är att mycket av fattigdomsminskningen i Indien och Kina skedde INNAN några större steg mot marknadsekonomi hade tagits. Värt att fundera över för oss fundamentalistiska marknadsliberaler. Finns kanske en jättebra förklaring, eller flera.

Sedan hände ännu mer efter att länderna hade börjat reformeras, och det finns ju minst sagt mycket andra data som talar för att marknadsekonomi är bra. Men ändå.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.