Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Bör regeringen vidta specialåtgärder för att mildra lågkonjunkturen? | Main | Bo Lundgren »
lördag
sep272008

LNB-krönika om ekonomin och stabiliseringspolitiken

Septemberkrönika i bl a Västerbottens-Kuriren 27 sept: Hur illa är det egentligen med den svenska ekonomin?

Slutkläm:
Självklart funderar regeringen nu på att vidta åtgärder som kan fåkurvorna att peka rätt lagom till valet 2010. Det bästa för Sverigevore om de lät bli. Det är just sådant kortsiktigt tänkande somförvandlar måttliga lågkonjunkturer till djupa kriser.
Möjligen låter detta lite väl "hands off" - se nästa inlägg.
(Även i ST, YA)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.