Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Fattigdomsföllan i socialbidraget åtgärdas - men bara för nyanlända flyktingar? | Main | LNB-krönika om ekonomin och stabiliseringspolitiken »
lördag
sep272008

Bör regeringen vidta specialåtgärder för att mildra lågkonjunkturen?

Keynesiansk stabiliseringspolitik är inte död. I Sverige har Keynesianismen institutionaliserats genom så kallade automatiska stabilisatorer: Utgifterna för akassan ökar exempelvis automatiskt i sämre tider och bidrar till att hålla uppeefterfrågan.

När dessa system finns på plats, är det önskvärt att regeringendessutom genomför specialåtgärder i syfte att jämna utkonjunktursvängningar?

Teoretiskt är det fullt möjligt att lyckas med dylika övningar. I praktiken finns det flera moment som kan gå fel:
  • Regeringen missbedömer konjunkturläget, och åtgärderna visar sig otillräckliga eller för starka.
  • Regeringen missbedömer hur lång tid som krävs från beslut tills dessatt åtgärderna får effekt. Detta är svårbedömt och risken ärstor att åtgärder som ska kyla av en överhettning istället fördjupar enlågkonjunktur - eller tvärtom.
  • Regeringen lockas att snegla på valdatum snarare än påkonjunkturcykeln, och vill att åtgärderna ska märkas lagom tillvalåret, oavsett vad ekonomiska prognoser talar för.
Med problem som dessa är det ganska troligt att goda stabiliseringsambitioner i praktiken förvärrar situationen.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.