Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Citeulike - offentlig referenshantering online. | Main | Bör regeringen vidta specialåtgärder för att mildra lågkonjunkturen? »
söndag
sep282008

Fattigdomsföllan i socialbidraget åtgärdas - men bara för nyanlända flyktingar?

Sällan känner jag mig så tjatig som när jag påpekar att socialbidragets konstruktion innebär en fattigdomsfälla med 100procentiga marginaleffekter.

En klok bloggläsare (som jobbar på UNT) påpekade dock för mig att problemet delvis uppmärksammades Anders Borg och Nyamko SabuniDN-debatt förra veckan:
För de nyanländaflyktingar som får sin försörjning via socialbidrag i stället förintroduktionsersättning utgör detta ett stort hinder för drivkrafternatill arbete. I regel förlorar de som börjar arbeta extra vid sidan avintroduktionen krona för krona i avräkning på socialbidraget. Att densom börjar arbeta förlorar motsvarande hela den extra inkomsten ärorimligt.
Enligt artikeln avsätts en knapp miljard åt att mildra problemet from år 2010. Någon gång innan dess kanske ministrarna uppmärksammas på följande: Detta inte ett problem endast för nyanlända flyktingar - det gäller alla som får sin försörjning via socialbidrag.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Fast det går att skilja introduktionsersättningen från det rena socialbidraget. För att få introduktionsersättning ska man ju delta i aktiviteter som gör att ens tid är bunden på dagarna och då blir extrainkomster något som man skaffar genom att jobba därutöver genom att jobba extra en kväll eller så. Alltså är det något som man gör på sin fritid. Det är ju inte riktigt på det sättet för den som uppbär socialbidrag på vanligt sätt. (Sen håller jag med dig i din principiella kritik, men det är ju ingen nyhet ;-)

Fast det mest intressanta är att de redan nu går ut och talar om att det tänker genomföra förslaget. Det kommer från Monika Werenfels utredning med titlen Egenansvar, som fortfarande är ute på remiss. Men regeringen har visst bestämt att förslaget ska genomföras oavsett vad som kommer fram.

Så regeringen visar återigen sin ointresse för remissvar. (Ja, förutom i frågan om obligatorisk a-kassa då) Tycks vara en ny paradgren för svenska regeringar, även om jag tror att den här borgerliga är den som tar priset, inte minst genom korta och konstiga remisstider.
30 sep | Unregistered CommenterJFE

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.