Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Finanskrisen: Vems är felet? | Main | Fattigdomsföllan i socialbidraget åtgärdas - men bara för nyanlända flyktingar? »
söndag
sep282008

Citeulike - offentlig referenshantering online.

Nästa gång USB-minnet åker X2000 på egen hand, blir jag inte lika orolig: Mina 1256 referenser i Endnote är nu exporterade till citeulike.

Kolla i författarmolnet om du finns med!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Ytterligare ett skäl att på sikt växla till Zotero:
http://www.zotero.org/documentation/sync_preview

...och här ett moraliskt skäl:
http://community.muohio.edu/blogs/darcusb/archives/2008/09/27/lawsuit
29 sep | Unregistered CommenterJohan

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.