Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Januari-krönika: Är statliga stöd alltid fel? | Main | Nya böcker från Tim Harford och Malcolm Gladwell »
söndag
jan112009

Hur du blir rik på demografiska förändringar


20090111657
Originally uploaded by dirbergh
Kalla de fallande födelsetalen för demografisk storm och skriv en bok med undertiteln "How to profit from the coming demographic storm"

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.