Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Propect magazine om 2008 års non-fiction böcker | Main | Hur du blir rik på demografiska förändringar »
måndag
jan122009

Januari-krönika: Är statliga stöd alltid fel?

Kortversion av januarikrönikan: Frågan om huruvida statliga stöd alltid är fel, påminner en smula om frågan om det alltid är fel att ljuga: Det finns tillfälle då det går vägen - men det är ändå en bra tumregel att låta bli.

Längre version: UNT

Ännu längre version: VK, ST

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.