Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Exemplet Sverige | Main | Långtidsarbetslöshet i Sverige, USA, Frankrike och Belgien »
söndag
jan182009

En triljon dollar i budgetunderskott - är det mycket?

Rapporteringen om USAs budgetunderskott denna höst har varit usel. Vem kan rimligen förstå innebörden av att USAs budgetunderskott 2008 var 455 miljarder dollar? (DN)

Alla inser att detta är en jättesumma. Men USA är en jättestor ekonomi. Summan skulle behöva sättas i relation till något för att bli begriplig. BNP till exempel. Så långt verkar dock få svenska journalister ha tänkt.

USAs underskott förra året var cirka 3% av BNP. Nästa års underskott på 1,2 trillioner dollar motsvarar 8,3 % (enl. CNN, som har vett att skjuta in denna uppgift bland alla absoluta fantasibelopp).

Är detta mycket eller lite? 3% är ingen katastrof. 8% är oroväckande. Ökningstakten från 3 till drygt 8 på ett år är riktigt illavarslande, i synnerhet som det senare bara är en prognos.

Som jämförelse kan nämnas att Sveriges underskott peakade på 13 procent av BNP 1993, efter att ha varit i balans runt 1990. Det var riktigt spännande!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Visst är det oroväckande. Underskottet är oroväckande lågt. Men Obama verkar vara införstådd med vikten av att öka underskottet för att komma tillrätta med krisen. Önskar man kunde säga detsamma om Anders Borg.

18 jan | Unregistered CommenterShubi

USAs budgetunderskott är 11 biljoner dollar.

18 jan | Unregistered CommenterTL

Det spelar kanske mindre roll något enstaka år? Budgetsaldo över en konjunkturcykel däremot vore kanske lite mer givande att kolla på?

19 jan | Unregistered CommenterLeffe

TL, om man med biljon menar 1000 miljarder, är årets prognos drygt 1 biljon dollar - 1 trilion på brittisk/ameriansk engelska. 1 000 miljarder på svenska.

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article487527.ece

http://sv.wikipedia.org/wiki/Biljoner

19 jan | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.