Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Favoritartikel i vetenskaplig tidskrift? | Main | Forum och HTML »
fredag
jan232009

Call for papers: RCYSS 2009 om arbetsmarknaden

Är du doktorand eller nydisputerad? Forskar du om arbetsmarknaden? Då ska du definitivt söka följande konferens:

Call for papers: ”Labour Markets at a Crossroads” The 2009 Ratio Colloquium for Young Social Scientists, 20-22 august 2009 in Stockholm.

Särskilt intressanta frågor:
  • Decentralized bargaining and its effects
  • Labour-market conflicts in the global economy
  • The role of the state in the labour market
  • Public-sector bargaining
  • The competing labour-market models
  • The role of cartels in the labour market
  • Insiders and outsiders in the labour market
Efter att ha varit med och anordna motsvarande konferens vid två tidigare tillfällen, kan jag intyga att diskussionen brukar hålla hög kvalitet för de lyckliga 18 som antas till konferensen. Ett annat argument som kan nämnas är att konferensen (inklusive resa och logi) är kostnadsfri för dektagarna, så man behöver inte gräva bland egna forskningsmedel för att kunna åka.

Deadline: 9 mars 2009

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.