Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Call for papers: RCYSS 2009 om arbetsmarknaden | Main | Institutionella reformer: Rutger Macklean och storskiftet i Skåne »
fredag
jan232009

Forum och HTML

Lite praktisk info:

1. När någon känner ett behov av att bolla upp en fråga (vilken som helst) till diskussion, är länken forum under kontakt att föredra framför diksussionstråden till den blogg post som råkar vara den senaste.

Jag har därför helt sonika flyttat signaturen illerns kluriga frågor dit.

2. Numera tillåts viss HTML i kommentarerna, eftersom många tjatat om detta. Det betyder tyvärr att länkar inte automatiskt blir klickbara. (Visst borde squarespace kunna känna av detta och hantera bådadera?)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.