Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Önskas: förbättring av den sociala webben | Main | Priserna började falla i oktober förra året. »
tisdag
jan272009

Sjuktal och arbetslöshet inte längre omvänt korrelerade?


Umeåkonferens
Originally uploaded by dirbergh
Umeåkonferens - som alltid i januari.

Som synes, brukar sjukskrivningar i Sverige öka när arbetslösheten faller - och vice versa. Men de senaste åren har båda fallit. Till och med förtidspension (numera sjuk- och aktivitetsstöd) minskar en smula.

Trendbrott?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Man kan kalla det för "Trendbrott". Eller för "Alliansregering i högkonjunktur".

27 jan | Unregistered CommenterCris

Cris: så om en alliansregering i högkonjunktur sänker både sjukskrivning och arbetslöshet, vad skulle då en s-regering göra?

Dessutom verkar grafen (om jag kan uttyda det rätt) gå tillbaka till 60-talet ungefär. Detta är väl knappast den första högkonjunkturen sedan dess?

27 jan | Unregistered CommenterEmil

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.