Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Önskas: förbättring av den sociala webben | Main | Priserna började falla i oktober förra året. »
tisdag
jan272009

Sjuktal och arbetslöshet inte längre omvänt korrelerade?


Umeåkonferens
Originally uploaded by dirbergh
Umeåkonferens - som alltid i januari.

Som synes, brukar sjukskrivningar i Sverige öka när arbetslösheten faller - och vice versa. Men de senaste åren har båda fallit. Till och med förtidspension (numera sjuk- och aktivitetsstöd) minskar en smula.

Trendbrott?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Man kan kalla det för "Trendbrott". Eller för "Alliansregering i högkonjunktur".

27 jan | Unregistered CommenterCris

Cris: så om en alliansregering i högkonjunktur sänker både sjukskrivning och arbetslöshet, vad skulle då en s-regering göra?

Dessutom verkar grafen (om jag kan uttyda det rätt) gå tillbaka till 60-talet ungefär. Detta är väl knappast den första högkonjunkturen sedan dess?

27 jan | Unregistered CommenterEmil

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.