Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Sjuktal och arbetslöshet inte längre omvänt korrelerade? | Main | Mer om sysselsättningsskillnaden mellan Sverige och USA »
tisdag
jan272009

Priserna började falla i oktober förra året.

Kortversion av ett intressant inlägg från slopedcurve.com:

Vad betyder det när Riksbanken säger att "Inflationen har sjunkit från 4,0 procent i oktober [2008] till 0,9 procent i december"?

Jo, det betyder att KPI i oktober 2008 var 4 procent högre än i oktober 2007 (och motsvarande för december). Vid närmare granskning visar det sig att priserna började falla under oktober 2008.

Det är lätt att hålla med slopedcurve-skribenten: Riksbankens uttryckssätt ger knappast allmänheten en korrekt förståelse av hur priserna utvecklas.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.