Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Tecken på utveckling? | Main | Spelteori i film »
söndag
okt252009

Hur ska journalister betalas i framtiden?

Ohlininstitutet ordnade nyligen ännu en debatt om dagstidningens död.

En fundering: Belöningsstrukturen inom journalistiken ändrar form och blir mer som Rosen's Economics of Superstars (Eller i Frank's tappning: The winner take all society.) Några få på toppen tjänar mycket bra på sitt skrivande, säljer enorma volymer och kan ta höga föreläsningsarvoden. Lite fler kan nätt och jämt gå runt på sitt skrivande, men de flesta finansierar sitt skrivande på egen hand i hopp om att slå igenom.

Fundering 2: Någon borde damma av Coase (1946) (pdf) och fundera kring implikationer för  intellectual property rights-debatten. Och det hade någon såklart redan gjort (ehuru med ganska vaga slutsatser vad jag kan se):

Duffy (2004), The Marginal Cost Controversy in Intellectual Property, University of Chicago Law Review, Vol. 71, No. 1, 2004 (SSRN)

På bilden: Tribell, PM, Martin och Mymlan.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.