Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Rolig gissningslek om vattenprojekt i Afrika | Main | Hur ska journalister betalas i framtiden? »
söndag
okt252009

Tecken på utveckling?

Några intressanta etableringar av McDonalds enligt Wikipedia:

Morocco 1992
Egypt 1994
Botswana 1994
South Africa 1995
Indien 1996
Algeria 2008

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

När jag bodde i Trincomalee på Sri Lankas nordöstra kust skämtade jag om att jag skulle komma tillbaka när de fått McD. Skämtet föll dock platt eftersom de flesta inte visste vad det var.
26 okt | Unregistered CommenterPerS
Jag måste tyvärr meddela att Donken ännu inte tagit sig till Algeriet, alla väntar dock på det. Det och Ikea. Franska burgarkedjan Quick har däremot nyligen öppnat.
26 okt | Unregistered CommenterMounir
Vad betyder det då att Gyllene Måsen stänger sina restauranger på Island?
27 okt | Unregistered Commentereldh
Avetablering - Island 2009
27 okt | Unregistered Commentercj

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.