Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Mer utveckling | Main | Tecken på utveckling? »
måndag
okt262009

Rolig gissningslek om vattenprojekt i Afrika

Vem eller vilka är det som beskriver sitt arbete med vattentillförsel i Afrika i citaten nedan? Gissa gärna utan att googla! 

1. "Africa’s water crisis threatens the health of its population and, therefore, its prospects for economic growth [...] Helping African communities tackle their water challenges is an important priority [...] XX currently has water projects in 19 African countries – Angola, Egypt, Ethiopia, Ghana, Cote d’ Ivoire, Kenya, Mali, Malawi, Morocco, Mozambique, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, South Africa, Tanzania, Tunisia, Uganda and Zambia"

 

2. "One of the most effective ways of combating poverty and saving resources is functioning support for water and sanitation. [...] The lack of clean water and poor sanitation often sends societies into a negative spiral that slows down developments and costs major resources."

Svar kommer snart!

1. är från Coca Cola, 2 är från Sida.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Jag gissar
1. Coca-cola
2. Världsbanken
SIDA.
26 okt | Unregistered Commenterdaniel
^bor vara:

1. haller med Jacob, Coca-cola
2. SIDA
26 okt | Unregistered Commenterdaniel
Jag gissar på Coca Cola! De har gjort en jättegrej av att bli världens första vattenneutrala bolag!
27 okt | Unregistered CommenterL
Bra gissat, coca cola och sida är rätt svar.
27 okt | Registered Commenterbergh
Slutsats: SIDA sitter bara vid sidan av och passivt observerar vattenbristen, och om det görs framsteg, så säger de "titta vilka framsteg som görs -- hit med mera pengar, så att framstegen blir större" och om framstegen uteblir, så säger de "titta vad eländigt allt är -- hit med mer pengar, så att problemen kan åtgärdas". The Coca Cola Company, däremot, har valt att aktivt försöka göra något åt saken: de har anlitat 19 lokala hjälporganisationer, som sitter vid sidan av och passivt observerar vattenbristen.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.