Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Har TCO visat att LAS inte orsakar ungdomsarbetslöshet? | Main | Leder bistånd till korruption? »
onsdag
okt072009

Läget i Lund...

... är upprört. Filosoferna kan tvingas flytta pga tillgänglighetsregler.

Signaturen Michael Hartmann kommenterar upprört i Sydsvenskans kommentarsfält:

Vi som laste vid Lunds Universitet pa 60-talet kanner inte igen universitetet idag. En djup proletarisering har agt rum pa grund av politikerna och speciellt socialdemokrater och vansterfolk. Det borjade med nedlaggningen av Aten, sedan kom studentfabriken Sparta och allt annat elande. Att man nu vill kicka ut filosoferna forvaner inga, det ar en del av planerna for att helt eliminera akademiska traditioner. Sorgligt.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Husockupationer har väl varit på mode i Lund på sistone? Kanske kan vi få se ett antal förbannade filosofer stänga in sig i huset. Men bara de som sysslar med praktisk filosofi, teoretikerna får nöja sig med att tänka på att ockupera.
7 okt | Unregistered CommenterDennis
Hcp-anpassning har aldrig varit den huvudsakliga motivationen bakom flytten. Jag är doktorand på institutionen och på det möte med representanter från fakulteten som jag var med på så diskuterades inte hcp-anpassning överhuvudtaget. Som jag har förstått det så är motivationen bakom flytten snarare att skapa ett gemensamt humaniora område.
Det stämmer med vad jag hört i korridorerna, Fritz! om de flyttar, får vi väl se vem som flyttar in. Jag kan sätta en tia på s-fak...
8 okt | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.