Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Läsvärt om fairtrade i Sydsvenskan | Main | Provval i mp klart »
tisdag
nov102009

Återhämtning lagom till valet?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Dagens konjunktursvängningar uppträder kanske tätare, men de varar måhända inte lika länge som förr i världen?
10 nov | Unregistered CommenterFufluns
Jobless recovery, tror jag dock.
11 nov | Unregistered CommenterPontus
Pontus: Jag befarar att det ligger väldigt mycket i detta.

Men det är väl den svenska modellen: hellre folk på socialbidrag än McJobs, så länge budgeten går ihop och exporten tuffar på?
11 nov | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.