Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Om Göteborgs remissvar i Prop. 2009/10:46 Oberoendet i den kommunala revisionen | Main | Lite till om Lind »
måndag
nov022009

Nytt wp om tillit, universella välfärdsstater och orsakssamband (feat. festliga IV-skattningar)

Här är ett tre år gammalt inlägg om Bo Rothsteins tes, att välfärdsstatsuniversalism skapar tillit.

Här är ett nytt wp, i vilket jag och min gedigne medförfattare Christian Bjørnskov på andra sidan sundet, hävdar motsatt riktning på orsakssambandet.

Jag är mycket nöjd med titeln:

Bergh & Bjørnskov (2009), Historical Trust Levels Predict Current Welfare State Design, Ratio working paper no 144

Pappret går nu in i turné och seminariefasen, så synpunkter är välkomna!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.