Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Roligt om behovet av en vaccinationsfabrik | Main | Nytt wp om tillit, universella välfärdsstater och orsakssamband (feat. festliga IV-skattningar) »
onsdag
nov042009

Om Göteborgs remissvar i Prop. 2009/10:46 Oberoendet i den kommunala revisionen

Nu föreslår regeringen att kommunala revisorer, som enligt kommunallagen ska granska inte bara den kommunala verksamheten i allmänhet utan också "särskilt pröva hur de av fullmäktige utsedda förtroendevalda har utfört sitt uppdrag", inte själva ska kunna sitta i kommunfullmäktige.

En rimlig förändring kan tyckas. Och det tycker också de flesta remissinstanser. Utom då vissa kommuner. Argumenten:

Arvika kommun: "det är av vikt, för att en kommunal revisor på ett bra sätt ska kunna fullgöra sitt uppdrag, att denne är väl förtrogen med de speciella villkor som kommunpolitikerna arbetar under."

Sundsvalls kommun anför "att det redan i dag kan vara svårt att rekrytera revisorer,"

...och så min favorit:

Göteborgs kommun "påpekar att en inskränkning av valbarheten ofrånkomligt kommer att reducera antalet kandidater med kommunal förankring och erfarenhet."

Nyckelord här: kommunal förankring och erfarenhet.

Ska vi gissa att Göteborg hanterar lagändringen genom att utse före detta fullmäktigeledamöter till revisorer?
På så sätt behöver inte viktiga värderingar som "kommunal förankring och erfarenhet" behöver offras bara för att någon nitisk minister insisterar på oberoende revision...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.