Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Poängen med utbildning | Main | Om Göteborgs remissvar i Prop. 2009/10:46 Oberoendet i den kommunala revisionen »
onsdag
nov042009

Roligt om behovet av en vaccinationsfabrik

Jonas Vlachos skriver på ekonomistas om vaccination, och förslaget att bygga en statlig vaccinationsfabrik. Argumentet är att vinstmaximerande monopolföretag inte kommer att vilja släppa vaccinet tidigt, eftersom en utebliven epidemi minskar möjligheten till framtida intäkter.

I det här fallet talar alltså nationalekonomisk teori ganska tydligt för statliga ingripanden i ekonomi. Men idén verkar inte få särskilt stort genomslag. Signaturen Kurts kommentar är rolig:

Regeringen begravde omedelbart utredningen om en nordisk vaccinfabrik när man kom till makten efter valet. Och det kommer inte heller bli aktuellt i framtiden, i stället löser man nog ev framtida pandemier, genom att utvidga arbetslinjen, och endast ge samhällsservice åt den arbetsföra befolkningen

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Men staten skulle väl också kunna köpa patentet och omedelbart göra det till public domain? Då uppstår ju inte monopolsituationen.
Staffan: WHO delar ut all information som har med influensavaccin att göra. Monopolsituationen är mao inte skapad av patent utan av andra faktorer.
6 nov | Unregistered CommenterJonas V
Jaha, så varför förutsätts en monopolsituation då?

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.