Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Carl B Hamilton om gasledningen | Main | Roligt om behovet av en vaccinationsfabrik »
lördag
nov072009

Poängen med utbildning

Höll i förrgår ett föredrag för EFL på rubricerat tema. Inga powerpoints, men väl ett ark med anteckningar. Betvivlar att detta är användbart för någon annan än undertecknad

större bild

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.