Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Provval i mp klart | Main | Poängen med utbildning »
lördag
nov072009

Carl B Hamilton om gasledningen

newsmill. Gillar ffa följande profetia:

När gasledningen väl ligger där vid Gotland kommer kanske om några år lockelsen att bli övermäktig att bygga en grenledning till Sverige för import av tämligen billig fossilgas för användning i det befolkningstäta Mellansverige.

De som idag drömmer om massiv expansion av förnybar basel kommer att upptäcka att motstånd mot kärnkraft kan leda till att svensk industri och svenska hushåll på 2020-talet inte använder stora mängder vindkraft, bioenergi, vågkraft eller solenergi, utan att man istället ser sig tvingad att öppna för import och storskalig användning av billig rysk gas när dagens reaktorer tjänat ut.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Vad är det för blind fläck hos energidebattörer som gör att man aldrig talar om vattenkraft som förnybar energikälla? Den enda bevisat effektiva förnybara energikällan, dessutom. Är det på grund av de strandbankar som försvinner vid dammbyggena? Är det pga 70-talets infekterade debatt om utbyggnaden? Jag tycker att det är egendomligt hur tyst det är om möjligheten att bygga ut vattenkraften i Sverige i tider när allt handlar om klimatpåverkan. Varför är förbudet att bygga ut de outbyggda älvarna i avfolkningsbygderna mer tabu att diskutera än utbyggnad av kärnkraft?
9 nov | Unregistered Commenterksth
Jag gissar att det ofta beror på debatten om älvarna. Fp var åtminstone tidigare väldigt bestämt på att fler älvar inte fick byggas ut. Dags för omprövning?
9 nov | Unregistered Commenterbergh
Fyra stora älvar återstår, den andra är redan utbyggda, och man byggde naturligtvis ut de med bäst förutsättningar först.

Undantag, Torneå älv, som vi delar med Finland, som redan valt att satsa på kärnkraft.

Nu är jag ju partisk, jag är uppväxt vid just en av de strandbrinkar som skulle drabbas om man byggde ut Kalix älv. Eller, strandbrinkar, i Stora Luleälv som producerar överlägset mest handlade det om trettio meter, alltså inte trettio meter strand, utan trettio meters vattenhöjning.

Men visst, el är viktigt. Fast ska ni dränka den plats jag trivs bäst på föreslår jag att ni gör er hemläxa vad gäller energibesparingar ordentligt först. Ska jag ta den förlusten så ska det inte vara för att någon vill ha standby på sin TV.
10 nov | Unregistered Commentermarkus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.