Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Nog kan man förstå världen med hjälp av TV-serier... | Main | Om twitter och lite andra nyheter på bloggen »
lördag
nov212009

Klok kritik av enprocentsmålet

Förr var Liberala ungdomsförbundet synnerligen biståndsvänligt. Därför är det notablet att det nu låter väldigt annorlunda.

Så här skrev förbundstryrelseledamöterna Erik Scheller och Per Pettersson från LUF på newsmill i augusti:

Ett samtal med en av de revisorer som granskar Sidas biståndsprojekt skrämmer. Förutom den korruption och förskingring som förekommit finns det en hel del annat att anmärka på. Ett exempel är det oerhörda slöseriet; mottagarorganisationer som sökt pengar för projekt från flera biståndsgivare och fått godkänt, känner sig tvungna att dubblera helt onödig utrustning enbart för att de specificerat denna i ansökningarna. Istället för att använda pengarna till mer verksamhet som kunde komma fler människor till godo.

Tyvärr väljer Sida att inte ta med detta i granskningsrapporterna. I uppdraget till revisorerna ingår enbart att granska om mottagarorganisationerna har agerat enligt sina specifikationer i ansökan. Traktamenten och liknande ersättningar granskas över huvud taget inte så länge de inte överskridit budget. Skräckexempel på vad traktamenten utnyttjats till saknas inte men dessa kommer, på beställning från ansvariga på Sida, aldrig med i några rapporter.

De har alltså pratat med en av de revisorer som granskar Sida, och fått höra ett och annat - men dylik hörsägen kan ju allltid bortförklaras som illasinnade rykten eller ogrundat.

Dock är det intressant att notera att LUF, som förr förespråkade ett 2 procentsmål, numera inte ens är för enprocentsmålet:

Liberala ungdomsförbundet uttalar sig inte längre för vilken nivå biståndet ska ligga på - precis som vi inte uttalar oss om hur stor procent av statsbudgeten som ska gå till sjukvård innan vi har information om förutsättningarna. Biståndet verkningar måste vara vägledande och det är viktigt att från fall till fall även undersöka vilka typer av bistånd som är mest effektiva.

Kloka ord. Återstår att se om fler börjar ifrågasätta enprocentsmålet. Folkpartiet har väl landsmöte i detta nu?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Just i fallet bistånd är väl ett procentmål rätt befogat? Vi vet att behoven är omättliga, så hur mycket vi satsar på att lösa dem/underlätta för de som lever i skiten borde väl vara vad vi anser oss ha råd med, och det kanske är just en procent.

Sedan ska vi naturligtvis inte betala ut pengar på lösa grunder, men det betyder ju i så fall bara att vi har två mål paralellt. Betala ut till allt vettigt, upp till en procent.
25 nov | Unregistered Commentermarkus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.