Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Bistånd och utveckling, föreställningar och problemanalys. Och tre bilder. | Main | Nog kan man förstå världen med hjälp av TV-serier... »
söndag
nov222009

Mycket pengar. Men exakt hur mycket?

Apropå ingenting: Känner någon till något försök till uppskattning av de totala stimulanserna (finans- och/eller penningpolitiska) globalt sett under finanskrisen?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Här är en undersökning från i våras som säger 3 biljoner dollar.
http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3156

En annan säger ungefär 2 biljoner.
http://www.ilo.org/public/english/bureau/inst/publications/discussion/dp19609.pdf
22 nov | Unregistered CommenterDennis
stabilt dennis. Tack!
22 nov | Unregistered Commenterbergh
Fråga: Vilket är det bästa samhälle människan hittills lyckats skapa?

Svar: ''At the moment, the Nordic societies are as close as any in most respects, but not in all. Thus the US is well in the lead in protecting such fundamental rights as freedom of speech (since the 1960s). Bolivia and Brazil are in the lead in having significant popular mass movements. And there are other dimensions.''

Gissa vem som svarade så? Jo, Chomsky.
25 nov | Unregistered Commenteragge
http://fora.tv/2009/11/09/Paul_Krugman_The_Return_of_Depression_Economics#fullprogram

dr berg känner säker redan till denna länk, om inte - intressant lyssning
27 nov | Unregistered Commenterstudent
Just den hade jag inte sett - tack!
29 nov | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.