Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Paul Collier om Dead Aid av Dambisa Moyo | Main | Om Afrikafonder och etik. »
lördag
dec192009

Erlend Loe om Saab

Faen heller. Jeg kjøper SAAB. Hvis jeg skriver om det, kan jeg sikkert trekke hele SAAB fra på skatten. Noen som har nummeret til GM?
Erlend Loe twittrar om Saab.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Om inte GM klantat sig med rekonstruktion et.c. hade värdet av SAABs samlade förlustavdrag varit enormt. Nu är det knappast troligt att de går att utnyttja.
20 dec | Unregistered CommenterC

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.