Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Erlend Loe om Saab | Main | Förresten, Richard Wilkinson inledde seminariet med detta påstående: »
torsdag
dec172009

Om Afrikafonder och etik.

PPM har två fonder med Afrika i namnet. Ingen av dessa har s k "miljö-/etisk märkning".

Här beskriver HQ sin Afrikafond som förvaltas av Fredrik Colliander. Tonen är intressant;fonden vädjar nästan enbart till egenintresset, och många formuleringar skrämmer snarast bort världförbättrare:
"Folkvalda regeringar  har  på  senare  år  stramat  åt  statsbudgeten  och  fått kontroll  över  både  inflation  och  skuldbörda." [...] Fonden passar dig som:
+  tror på god framtida ekonomisk utveckling i Afrika och vill ta del av de eventuella framgångarna,  
+  har en långsiktig sparhorisont, minst fem år,
+  vill bredda ditt sparande från enbart etablerade marknader till
marknader som är under utveckling, och 
+  är villig att till viss del ta högre risk i utbyte mot eventuell högre avkastning.
(de tänkte inte på att någon med sitt sparande skulle vilja bidra till en god framtida ekonomisk utveckling i Afrika?)

Så vad exakt finns i en Afrikafond? En hel del mobiltelefoni, ganska mycket metallgruvor - samt Massmart:
a managed portfolio of nine wholesale and retail chains, each focused on high-volume, low-margin, low-cost distribution of mainly branded consumer goods for cash, in 14 countries in sub-Saharan Africa through four divisions comprising 256 stores.
Lågprisvaruhus i Afrika söder om Sahara alltså. Förutom att idén i sig verkar vettig, tycks Massmart minst sagt måna om sin etiska profil, bl a i HIV-frågan:
A key staff health initiative therefore includes the implementation of a comprehensive HIV/Aids programme that includes the provision of free anti-retrovirals to our permanent staff and their spouses.
Den stora frågan: Varför anses inte HQ Afrikafond etisk, medan exempelvis Folksam LO Sverige (största innehav: Nordea, H&M samt TeliaSonera) har "Miljö-/etisk märkning"?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Enkelt, för att etik per definition är subjektivt.
17 dec | Unregistered CommenterEmil
PPM:s info om den där märkningen var ganska intressant
http://www.ppm.nu/VadArEnMiljoEtiskFond.html

"Vad som är miljöhänsyn och vad som är etiskt hänsyn, samt vilken nivå av hänsynstagande som är tillräckligt är subjektivt och skiljer sig åt mellan olika fonder. PPM gör själva ingen värdering i den delen, men ställer en del krav på hur fondbolagen hanterar sina miljö/etiska placeringar samt hur man kommunicerar och följer upp dem. "

"PPM ställer kravet på de fonder som får M/E-märkning att de har en tydligt beskriven och väl definierad urvalsprocess för miljö- och/eller etikhänsyn i fondens placeringar. Denna inriktning ska vara tydligt angiven i fondens placeringsinriktning samt i marknadsföring och information."

Det låter ungefär som att vad som helst passerar, bara man har en okej urvalsprocess.
17 dec | Unregistered CommenterDennis
Jag tycker faktiskt den andra frågan du tar upp är mer intressant. Varför vädjar man inte till människors vilja att bidra till Afrikas utveckling genom att investera där?
18 dec | Unregistered CommenterGunnar
Min första gissning skulle vara att det har nåt med den där "mobiltelefonin" och de där "metallgruvorna" att göra. Just mineralutvinning för mobiltelefoner sägs ju -- jag är inte insatt i frågan -- funka ung som diamanterna i sierra leone på sin tid. om man inte på förhand vill utgå från att etisk märkning är ett enda gytter av godtycke alltså.

själv hade jag gärna investerat i afrika. nån gång måste det ju funka, liksom.
18 dec | Unregistered CommenterOlov
@Dennis: Japp, jag läste den med. Den är helt sanslös, skulle jag vilja säga.

Mobiltelefoni skulle nog de flesta hålla med om har bidragit enormt till Afrikas utveckling, det håller i detta nu på att utvecklas ett fungerande betalbningssystem mha mobiltelefoner:

http://en.wikipedia.org/wiki/M-Pesa

Gruvdrift är väl aldrig särskilt glamorös, var än den bedrives...
18 dec | Unregistered Commenterbergh
Är det inte så att "etiska" företag definieras utifrån vad de inte gör (plågar små barn, t ex), snarare än efter vad de gör?

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.