Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« En uppsatsidé i dagens DN | Main | Counterfactual-metodfelet på väg bort i välfärdsstatsforskningen? »
söndag
dec062009

Är handel dåligt för okvalificerad arbetskraft i rika länder? 

En av de stora frågorna inom handelsekonomi, är om ökad handel med fattiga länder skapar problem för okvalificerad arbetskraft i rika länder.
Wood (1995) menar att så förmodligen varit fallet delvis pga den kombinerade effekten av outsourcing och datorisering. Men han påpekar också att detta inte behöver betyda att det kommer att fortsätta vara så:
I do not expect unskilled workers in developed countries to be much hurt by even major new entry into the world market for low-skill-intensive manufactures, simply because these goods are no longer produced in developed countries. The entry of China and India, pushing down the world prices of these goods, will benefit developed-country workers, skilled and unskilled alike.

Wood, Adrian. 1995. "How Trade Hurt Unskilled Workers." The Journal of Economic Perspectives 9:57-80.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.