Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« SN-seminarium om Fölster & Wallen (2009) | Main | Alla har fått det bättre och arbete lönar sig allt mer! »
onsdag
dec092009

Sven Tengstam och Hans Rosling på dagens biståndsseminarium (som jag inte var på)

Stort biståndsseminarium idag. Här finns ett liveanteckningsblock, för den som vill briefa sig. Hittade två budskap från kloka figurer:

Sven Tengstam
:
Många av de traditionella biståndsländerna i Afrika är emerging markets. Köp Afrikafonder, då flödar det in pengar i Afrika!
och Hans Rosling:
Sluta med bistånd när Ikea investerar. Då är utvecklingen klar.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.